1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.lescale-cosmetics.com. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a o této možnosti je předem dostatečně informován. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.lescale-cosmetics.com je společnost Lescale s.r.o. se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 841/3, PSČ 110 00, IČO: 05509645, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 264884.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

2. Vymezení pojmů
Kupní smlouva – smlouva mezi Prodávajícím a Spotřebitelem uzavřená v okamžiku nákupu v e-shopu. Je upravena zákony občanského zákoníku České republiky.

Spotřebitel – každá fyzická osoba, která v průběhu uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské nebo jiné obchodní činnosti nebo při samostatném výkonu své profese.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Uzavření smlouvy
Objednávka realizovaná v internetovém obchodě www.lescale-cosmetics.com nebo realizovaná telefonicky představuje závaznou žádost o uzavření smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Spotřebitel má právo zrušit objednávku bez sankce až do data expedice. Spotřebitel je povinen informovat prodávající o této skutečnosti písemnou formou prostřednictvím e-mailu na adrese info@lescale-cosmetics.com

V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj po vzájemné dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % ceny zboží.

Kupní smlouva je uzavřena v České republice. Kupní smlouva je k dispozici pro spotřebitele na základě písemné žádosti. Každá změna objednávky nebo chyba může být opravena až do doby odeslání.

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu (důvodů) do 14 dnů od data nákupu.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat písemné sdělení o odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, což je společnost
Lescale s.r.o.
Václavské náměstí 841/3,
110 00 Praha 1

nebo e-mailem: info@lescale-cosmetics.com.

Doba odeslání prohlášení o zrušení musí být dostatečná, aby bylo zajištěno dodržení doby odstoupení od této smlouvy.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je prodávající povinen vrátit zákazníkovi veškeré platby včetně nákladů na dopravu (s výjimkou nákladů vyplývajících z vybraného způsobu dodání, pokud se liší od nejvýhodnějšího typu standardních dodávek nabízených společností prodejce).

U kupujícího si prodávající zvolí stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro první transakci, pokud spotřebitel výslovně nerozhodl jinak. V žádném případě to neznamená dodatečné náklady pro spotřebitele. Splacení provede Prodávající pouze po obdržení vráceného zboží nebo důkazu o tom, že zboží bylo spotřebitelem vráceno prodávajícímu, pokud není mezi oběma stranami jednoznačně stanoveno jinak.

Kupující musí zboží vrátit do 14 dnů od data nákupu a odeslat je na adresu:

Lescale S.r.o.
Václavské náměstí 841/3
110 00 – Praha

včetně nákladů na dopravu a poplatky.

Uzávěrka bude považována za dodrženou, pokud je datum odeslání v rámci výše uvedených 14 dnů.

Zákazník nese odpovědnost v případě ztráty zboží nebo jakéhokoli poškození způsobeného nesprávným použitím nebo manipulací.

Vzhledem k povaze prodávaného zboží nemůže kupující z hygienických důvodů po otevření obalového nebo částečného užívání výrobků odstoupit od kupní smlouvy. Pokud vrácené zboží není zcela nové, je poškozené nebo viditelně opotřebované, je prodávající oprávněn požadovat přiměřené škody.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který není spotřebitelem
V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

6. Přeprava
Kupující musí zaplatit veškeré poštovné a náklady na dopravu podle způsobu dopravy, který si zvolil během objednávky. Tyto výdaje vycházejí z aktuální ceny prodávajícího.

7. Platební podmínky

Dobírka – Platba se uskuteční v hotovosti, jakmile je zboží doručeno zákazníkovi, nebo v okamžiku, kdy zákazník převezme zásilku na poště.

Převod bankovního účtu – po obdržení objednávky musí prodávající sdělit zákazníkovi údaje o svém bankovním účtu. V závislosti na bance a s ohledem, zda se jedná o mezinárodní převod nebo nikoli, může trvat až 5 pracovních dnů, než prodejce platbu zaeviduje. Objednávka bude zpracována až po obdržení platby do 3 pracovních dnů.

Elektronický portál Go Pay – po objednání budete přesměrováni na bezpečný portál Go Pay používající šifrování dat, kde zadáte požadované informace. Platba je zpracována automaticky a okamžitě a objednávka bude zpracována do 3 pracovních dnů.

Kreditní nebo debetní karty – Po objednání budete přesměrováni na bezpečný portál online bankovnictví, kde zadáte požadovaná data. V okamžiku, kdy je transakce schválena, je platba provedena a objednávka bude zpracována do 3 pracovních dnů. Podporujeme ochranu 3D zabezpečeného ověřování. Naši zaměstnanci nemají přístup k údajům o platební kartě; veškerá data zpracovává výhradně Vaše banka.

8. Práva z vadného plnění
Kupujícímu vznikají práva vyplývající z vadné dodávky, která může poškodit objednaný výrobek a učinit jej nepoužitelným nebo tehdy, neodpovídá-li produkt popisu.

V takovém případě je prodávající oprávněn:

(A) zaslat zákazníkovi jinou položku stejného zboží bez poplatků,
(B) pokračovat částečným nebo úplným splacením.

Kupující oznámí škodu a svou vůli k uplatnění reklamace, jakmile je vada zjištěna bez zbytečného odkladu.

Kupující není oprávněn požadovat dodávku nové položky, pokud není schopen vrátit zboží v původním stavu, ve kterém ji obdržel.

To se nevztahuje na následující situace:

(A) V případě změny stavu vyplývajícího z přezkoumání vady v daném případě;
(B) Pokud kupující zboží použil před zjištěním vady;
(C) Pokud kupující nezpůsobil nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím; nebo
(D) Pokud kupující prodal, spotřeboval nebo změnil zboží před zjištěním vady; Pokud se to stalo pouze částečně, kupující vrátí prodejci, co je možné stále vrátit, a uhradí prodávajícímu náhradu až do částky, ve které zboží využíval.

Pokud kupující závadu nenahlásí včas, ztrácí nárok na náhradu škody.

Jakékoli písemné nároky nebo vrácené zboží je třeba doručit na adresu:

Lescale S.r.o.
Václavské náměstí 841/3
110 00 – Praha

Stížnosti jsou obvykle zpracovávány okamžitě, avšak ve složitějších případech vyžadujících přezkoumání může reklamace trvat až 30 dní.

9. Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem
Prodávající je zodpovědný za prodej zboží kupujícímu bez vad, v rozumných mezích. Výrobek musí zejména splňovat:

(A) charakteristiky dohodnuté smluvními stranami
(B) vhodnost pro účely uvedené prodejcem,
(C) odpovídající množství, objem nebo hmotnost,
(E) přiměřenost k požadavkům stanovených právními předpisy.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadné dodávky do 24 měsíců po odběru zboží.

V případě, že zboží nemá výše uvedené vlastnosti, má kupující právo požadovat dodávku nového bezvadného zboží, pokud to není nedostatečné vzhledem k povaze vady.

Pokud si spotřebitel nevyžádá právo dodat nové zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Právo na přiměřenou slevu je také možné přičíst spotřebiteli, a to i v případě, že prodávající neposkytne nové, bezchybné zboží.

Pokud se prokáže, že dodané zboží nemá vlastnosti a vlastnosti sjednané s dodavatelem, musí být náklady vynaložené na dodávky prodávajícímu a zpět zákazníkovi účtovány prodávajícímu.

Kupující může vrátit zboží na adresu:

Lescale S.r.o.
Václavské náměstí 841/3
110 00 – Praha

10. Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem
Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost kupujícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

11. Cena a nabídka
Všechny ceny (včetně speciálních a propagačních cen) produktů jsou uvedeny včetně sazby DPH platné v okamžiku odeslání objednávky. Pravidelné daňové doklady jsou součástí dodávky zboží.

12. Slevy a poukázky
Prodávající nabízí různé slevy („věrnostní zákaznické slevy“, prodejní slevy, slevy na doporučení přátelům atd.). Každé snížení cen je založeno na vlastních pravidlech.

V případě uplatnění slevového kuponu nebo slevového poukazu v rozporu s pravidly příslušné slevy má prodávající právo odmítnout uplatnění příslušné slevy. V takovém případě bude kupující informován a bude mu nabídnuta možnost přijmout jeho objednávku bez uplatnění tohoto poukázky nebo slevy.

Pravidla pro uplatnění konkrétní výhody jsou buď přímo vázána na příslušnou slevu (formou klientských informací), nebo se odkazují na webové stránky, kde jsou podrobně popsány pravidla slev a zvýhodnění. Tyto informace má zákazník k dispozici kdykoliv na vyžádání. V případě nedorozumění při chybné interpretaci uplatnění slevy poskytne prodávající další vysvětlení.

Jakýkoli kupon nebo poukázku lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě vícenásobného uplatňování má prodávající právo odmítnout takový poukaz / zvýhodnění.

Pokud je sleva uplatňována kupujícím, který není spotřebitelem, a není zakoupena kupní dárcovská poukázka, má prodejce právo takové tvrzení odmítnout.

Pokud je hodnota dárkového či slevového kupónu vyšší než celková hodnota celého nákupu, rozdíl nebude převeden na nový kupón a nevyužitá částka nebude proplacena.

13. Zásady ochrany osobních údajů
Veškeré osobní údaje (například: jméno, adresa, datum narození, telefonní a e-mailová adresa) poskytnuté prodávajícímu v době objednávky nebudou předány žádné třetí osobě ani žádné jiné osobě bez souhlasu kupujícího, pokud to nevyžaduje kupní smlouva uzavřená na základě těchto Všeobecných podmínek v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Držitelem zpracování osobních údajů je společnost

Lescale s.r.o.
Václavské náměstí 841/3,
PSČ 110 00 Praha

a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Tyto informace se používají především za účelem zjednodušení zpracování objednávek v budoucnu a ke kontrole věku příslušného zákazníka. Prodávající, jakožto držitel osobních údajů, je zároveň správcem a získané údaje jsou bezpečně zpracovány, aby se zabránilo jejich zneužití. Kupující může kdykoli požádat o změnu nebo smazání svých osobních údajů zasílaním e-mailu na: atinfo@lescale-cosmetics.com. Kupující je oprávněn změnit údaje podle okolností na webové stránce www.lescale-cosmetics.com v sekci „Váš účet“.

14. Moje uživatelské ID
Uživatelé, kteří používají ID k přihlášení k účtu, mohou kdykoli požádat o změnu. Stačí zaslat žádost na info@lescale-cosmetics.com

15. Elektronická fakturace
Spotřebiteli je poskytnuto potvrzení o přijetí objednávky ve formě elektronické faktury. To lze kdykoli stáhnout po zadání e-mailu, který informuje o odeslání objednávky. Elektronický účet je kdykoli k dispozici ke stažení pod uživatelským účtem.

16. Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je archivována po doručení jako návrh smlouvy o uzavření kupní smlouvy pro účely plnění smlouvy, jakož i další evidence. Jednotlivé technické kroky, které vedou k uzavření smlouvy, jsou pro spotřebitele jasné pouze z procesu zpracování objednávky. Proto má kupující možnost opravit chyby, které vzniknou při včasném zadávání údajů, a opravit je před odesláním objednávky. Kupující je povinen uhradit náklady na telekomunikační prostředky (telefon, internet apod.) a v souvislosti s realizací příslušné objednávky. Tyto obchodní podmínky umožňují spotřebiteli archivovat a obnovovat své objednávky.

Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, číslo: 000 20 869, je subjektem mimosoudního řízení v případě spotřebitelských sporů nebo subjektem pro vyřizování stížností, webová stránka: http://www.coi.cz, zřízena zákonem č. 64/1986 Sb., O České obchodní inspekci, na který se může kupující obrátit prostřednictvím e-přijímací kanceláře (viz Internetová stránka Českého podnikatelského inspektorátu). Orgán dozoru vykonává orgán dohledu v souladu s čl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz.

Jakákoli odchylka od současných podmínek je přípustná pouze s písemným souhlasem obou smluvních stran. Smluvní vztahy formulované těmito Všeobecnými podmínkami zůstávají nedotčeny případnými dodatečnými nebo odlišnými obchodními podmínkami obchodního partnera.

Verze stávajících VOP může být změněna a doplněna tvůrcem VOP. Tato ustanovení se nedotýkají práv a povinností vyplývajících z předchozí verze VOP a jsou platná v období platnosti této předchozí verze VOP.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Lescale s.r.o. vstupují v platnost s účinností od 11.11.2016.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je v souladu se zák. č 378/2015 Sb. příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869

Formulář pro uplatnění Reklamace VOP Czech